หน้าหลัก    ประวัติวัด    กิจกรรมของวัด    วันสำคัญทางศาสนา    ประวัติหลวงพ่อ   ติดต่อเรา   
 


วัดป่าศรีถาวรนิมิต จังหวัดนครนายกที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๘ บ้านบุ่งแข้
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
มีเนื้อที่ประมาณ ๒๒๒ ไร่
        
ทิศเหนือ               จดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
         ทิศใต้                   จดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
         ทิศตะวันออก                  จดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทิศระวันตก จดบ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สภาพแวดล้อมโดยทั่วๆไปเป็นพื้นที่เชิงเขาล้อมรอบ
ด้วยทิวเขาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีทางเข้าออกด้านทิศตะวันตก
ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้าน และเป็นเส้นทางสู่จังหวัดนครนายก

ประวัติสังเขป

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พระพิสาลพัฒนาทร (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร)
ได้ส่งคณะศิษย์ของท่านมาอยู่พักปฏิบัติธรรม และเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๙
ได้เริ่มซื้อที่ดินจากชาวบ้านบุ่งเข้ ๑๗๙ ไร่ จัดตั้งเป็น ธุดงคสถานถาวรนิมิต
ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ ขุดบ่อกักเก็บน้ำ กำหนดพื้นที่ที่พักของคณะสงฆ์ และฆราวาส
สร้างถนนภายในพื้นที่ จัดทำโครงการเกษตรธรรมชาติถาวรนิมิต จัดให้มีการปลูกป่าถาวรตามโครงการ “รวมใจประชาปลูกและพื้นฟูป่าเฉลิมพระเกียรติ”
เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

สถานที่สำคัญแบ่งเป็น ๓ เขต

1.เขตปฏิบัติธรรมสงฆ์ มีที่พักปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ และสามเณร ๒๕ หลัง

2.เขตปฏิบัติธรรมอุบาสก มีกุฏิที่พักปฏิบัติธรรม ๓๐ หลัง


3.เขตปฏิบัติธรรมอุบาสิกา มีกุฏิที่พักปฏิบัติธรรม ๕๕ หลัง และมีศาลาที่พักรวม ๔ หลัง


สวนพุทธคยา
พระพิศาลพัฒนาทร ได้นำเมล็ดโพธิ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย
เพาะกล้าได้ประมาณ ๑๒๘ ต้น นำมาปลูกไว้รวมกันเป็นสวนโพธิ์
หลังจากนั้น ได้ปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามและอัญเชิญ พระพุทธเจ้าหลวงจำลอง จากกุฏิทุกขนิโรธ
และสลักจากหินแกรนิต มาประดิษฐานไว้เป็นที่สักการบูชา


ศาลากระต่ายชมจันทร์สามัคคีธรรม
เป็นศาลาร่วมประชุมทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ เช้า-เย็น ของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เป็นที่ถวายภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร สร้างถวายโดยนายสังวาล กระต่ายแก้ว ร่วมกับตระกูลสายบัวทองได้เป็นเจ้าภาพตกแต่งต่อเติมพื้นศาลาตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆ จนสวยงาม
โรงทานอเนกประสงค์
ใช้เป็นสถานที่ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร และยังใช้ทำกิจกรรมอื่นๆ ได้อีก
มีขนาดความกว้าง ๒๐x๓๘ เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ มูลค่าประมาณ ๖ล้าน ๒ แสนบาท


กุฏิใจดี
เป็นที่พักปฏิบัติธรรมของพระพิสาลพัฒนาทร
สร้างถวายโดยนางสุมนา ตั้งจิตนบ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙
มูลค่าประมาณ ๑.๕ ล้านบาท


มณฑป
เป็นอาคารศิลปะไทยล้านนา สูง ๓ ชั้น
สร้างถวายโดยแพทย์หญิงประคอง โปษะกฤษณะ และบุตรธิดา
เสร็จเมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๓๑

   
ศาลารำไพ-อำรุง เกาไศยนันท์
เป็นศาลาเอนกประสงค์ ต้อนรับอาคันตุกะ นายอำรุง เกาไศยนันท์ สร้างถวาย
เพื่ออุทิศส่วนอุศลให้นางรำไพ เกาไศยนันท์ ภรรยาผู้ล่วงลับ
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ มูลค่า ๓ ล้านบาท


หอระฆัง
เป็นที่ตั้งกลอง ระฆังสัญญาณบอกเวลา
ให้เป็นที่กระจายเสียงอบรมธรรมะ โดยพระพิสาลพัฒนาทร
สร้างเสร็จเมี่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ มูลค่า ๓ แสนบาท


ศาลาไทย
เป็นเรือนทรงไทย ใต้ถุนสูง ชั้นบนให้เป็นที่เก็บศิลปโบราณวัตถุ
ที่มีผู้นำมาถวายพระพิสาลพัฒนาทร
ชั้นล่าง ใช้เก็บเรือไม้ ไว้ไห้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ถวายเรือนไทย นางทิพย์วรรณ ศิริบุญ มูลค่าประมาณ ๕ แสนบาท


โรงเรียนถาวรนิมิต เป็นโรงเรียน อนุบาล ๑-๓ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖


เจดีย์หลวง คณะศิษย์ได้ทำการสร้างถวาย พระเทพวิมลญาณ มูลค่าประมาท ๒๕ ล้านบาท


วิหารพระพุทธเจ้าหลวงใหญ่ (หลวงพ่อขาว)
คุณสมยศ คุณลัดดา ครอบครับเพื่อนๆ และคณะศิษย์ได้ทำการสร้างถวาย
พระเทพวิมลญาณ มูลค่าประมาท ๑.๔ แสน บาท


วิหารพระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร)
โดย พลเอกพอพล พลตรีหญิง วรัญญา มณีรินท์
และคณะของท่านได้จัดผ้าป่ามาถวาย และคณะศิษย์ของ(หลวงพ่อถาวร)
เพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์   พระเทพวิมลญาณ มูลค่าประมาท ๑.๘ แสน บาท


วิหารหลวงพ่อสุขโข
คณะศิษย์วัดป่าศรีถาวรนิมิต สร้างถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาคารพระปริยัติธรรมสุนทรจามร
สร้างเพื่อเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร
ประมาณ ๒ ล้านบาท

อาคารอบรมบาลีไพบูลย์ ปัญญวุฒิ
สร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้คุณพ่อไพบูลย์ ปัญญวุฒิ
โดยลูกๆ และบ้านอำพวารีสอร์ท ๑.๗ ล้านบาท
กลับไปหน้าแรก

วัดป่าศรีถาวรนิมิต บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐
เบอร์โทร   ๐๓๗-๖๑๖๖๓๕   ๐๘๗-๙๑๓๕๐๗๘
Web Link
www.thavornchitathavaro.com